Please enable JS

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

 

MEGHATÁROZÁSADAT
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiTatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2890 Tata, Váralja u. 4.
Postai címe: 2890 Tata, Váralja u. 4.
Telefonszáma: +36 34 589 555; +36 30 962 1348
Elektronikus levélcíme: info@tataivaroskapu.hu
Honlapja: Tataivároskapu.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: +36 34 589 555; +36 30 962 1348
E-mail: info@tataivaroskapu.hu
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
Szervezeti és Működési Szabályzat

3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)
Vezérigazgató: Berczelly Attila
Telefon: +36 30 550 0289
e-mail: berczellyattila@gmail.com

Vezérigazgató helyettes: Horváth Zoltán
Telefon: +36 30 372 8193
e-mail: dhorizoli@gmail.com

Gazdálkodásért felelős vezető: Pető Ildikó
Telefon: +36 30 599 9011
e-mail: petoildikoo@gmail.com
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Nincs adat.
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele,
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Nincs adat.
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Nincs adat.
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi
köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke
Nincs adat.
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nincs adat.
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának elérhetősége, működési
engedélye
Nincs adat.
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve
Városkapu
Szerkeszti: Tatai Televízió Közalapítvány szerkesztősége (2890 Tata, Agostyáni út
1-3.
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
Kiadó: Tatai Városkapu Zrt (2890 Tata, váralja u. 4.)
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntései tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1.
pontban meghatározott adatai
Tata Város Önkormányzata
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: 06-34-588-616
Fax: 0634-587-090
E-mail: jegyzoititkarsag@tata.hu
Honlap: www.tata.hu/onkormanyzat
Ügyfélszolgálat: 06-34-588-616

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. december 01-től

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. december 01-től

Szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok:

2000. évi C. törvény a számvitelről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról


2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működésétől
(Kgtv.)


2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
(Civiltv.)


2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
(Mt.)


2013. évi V. törvény A polgári törvénykönyvről
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven
Nincs adat.
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiNincs adat.
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást
megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus
programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről
Nincs adat.
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő
díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Szolgáltatási jegyzék
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név,
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama,
az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves
adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az
adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei
GDPR Szabályzat 2018. november 01-től

GDPR Szabályzat 2019. november 01-től
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak
címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Nincs adat.
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nincs adat.
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nincs adat.
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények
Nincs adat.
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Nincs adat.
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai
Állami Számvevőszék jelentés 2018.
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó
személy neve
GDPR Szabályzat
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk
KSH2239 2017 Éves teljesítménystatisztikai jelentés

KSH2239 2018 Éves teljesítménystatisztikai jelentés

KSH2240 2017 Éves beruházásstatisztikai jelentés

KSH2240 2018 Éves beruházásstatisztikai jelentés
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai
KSH1846 2017 Székhely és telepi adatok

KSH1846 2018 Székhely és telepi adatok

KSH2241 2017 Éves munkaügyi jelentés

KSH2241 2018 Éves munkaügyi jelentés
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél
Nincs adat.
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs adat.
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és
egyedi közzétételi lista
Nincs adat.
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok
listája a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv
kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,
a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nincs adat.
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Nincs adat.
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Nincs adat.
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
jogorvoslati tájékoztatás
Nincs adat.
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság
időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás
egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nincs adat.
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos
jogot biztosító megállapodások szövege
Nincs adat.
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz,
közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel
bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából
rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével,
előállításával, feldolgozásával és terjesztésével
összefüggő költségek jelentős részének saját
bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó
szerv részére
Nincs adat.

III. Gazdálkodási adatok

Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves
költségvetés beszámolója
Éves beszámoló 2018.

Éves beszámoló 2017.

Éves beszámoló 2016.

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2012.

Éves beszámoló 2011.

Éves beszámoló 2010.

Éves beszámoló 2009.

Éves beszámoló 2008.
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető
tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke
összesítve
Létszám és bér adatok 2018.

Létszám és bér adatok 2017.

Létszám és bér adatok 2016.

Létszám és bér adatok 2015.

Létszám és bér adatok 2014.

Létszám és bér adatok 2013.

Létszám és bér adatok 2012.

Létszám és bér adatok 2011.

Létszám és bér adatok 2010.
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az
államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó adatok,
kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást
visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Nincs adat.
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a
minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött
szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött -
általános forgalmi adó nélkül számított -
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell számítani
Nincs adat.
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat
eredménye)
Nincs adat.
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések
Nincs adat.
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Nincs adat.
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Nincs adat.